Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Zijn conform de eisen die hieraan gesteld worden door de tandtechnische branche. Voor de uitgebreide algemene voorwaarden verwijzen wij naar onze website. Hierbij een beknopte samenvatting van de belangrijkste artikelen.

Artikel 1. Definities

 • In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Overeenkomst: Iedere verkoop en leveringsovereenkomst die tussen opdrachtgever en DentallXS tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst, niet zijnde een aanbieding.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door DentallXS aan de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, tenzij door opdrachtgever en DentallXS anders wordt overeengekomen. 

Artikel 3. Aanbieding en realisatie van overeenkomsten

 • 1 Een overeenkomst komt alleen tot stand indien en voor zover de opdrachtgever op basis van de aanbieding opdracht geeft aan DentallXS en DentallXS deze opdracht uitvoert.  3.2 Een aanbieding is geldig tot en met de op de aanbieding vermelde geldigheidsduur.  3.4 De door DentallXS opgegeven gewichten, maten, getallen en/of andere aanduidingen van de producten en diensten worden met zorg verricht. Voor ter zake technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen en/of afwijkingen met dergelijke tolerantie kan DentallXS echter niet instaan dat dit niet zal voorkomen. tekeningen, gedemonstreerde monsters, of modellen zijn een benadering van de betreffende producten en diensten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 • 1 De overeenkomst wordt door DentallXS naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd. 4.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DentallXS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DentallXS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DentallXS zijn verstrekt, zal de levertijd later worden.. 4.4 DentallXS laat onderdelen van het bedrijfsproces door derden verrichten.

Artikel 5. Levertijd

 • 1 Tijdstip van levering is het moment van aflevering bij de opdrachtgever.  5.2 De levertijd die DentallXS schriftelijk opgeeft, namelijk 9 werkdagen is van toepassing, tenzij tussen partijen mondeling of schriftelijk contact is geweest.  5.3 Zodra de opdracht bij DentallXS binnen is begint de levertijd, echter wanneer DentallXS voor de uitvoering hiervan hulpmiddelen nodig heeft, die door de opdrachtgever moeten worden verstrekt, begint de levertijd op de dag dat alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. 5.4 De opdrachtgever heeft bij overschrijding van de opgegeven levertijd, en wanneer daadwerkelijke schade is geleden, recht op schadevergoeding. De schadevergoeding bedraagt ten hoogste de waarde van de aan DentallXS verstrekte opdracht.

Artikel 6. Prijzen

 • 1 DentallXS stelt aan opdrachtgever via haar website een prijslijst met daarop prijzen van veel voorkomende producten beschikbaar. Op aanvraag verstrekt DentallXS een gedetailleerde prijslijst.  6.4 Wanneer 1 of meer kostprijsfactoren zich buiten trendmatig wijzigt gedurende de geldigheidsduur van de overeenkomst zal DentallXS de prijzen dienovereenkomstig aanpassen. De prijs voor een reeds verstrekte opdracht blijft geldig en zal niet aangepast worden.

Artikel 7. Verzending, overgang risico en eigendomsvoorbehoud

 • 1 Te leveren en geleverde producten blijven eigendom van DentallXS, zolang opdrachtgever nog niet geheel heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen voortvloeiende uit de desbetreffende met DentallXS aangegane overeenkomst.  7.2 De producten die door DentallXS in bruikleen zijn verstrekt aan opdrachtgever dienen bij beëindiging van de overeenkomst, aan DentallXS geretourneerd te worden  7.4 Tot aan het moment van afleveren bij opdrachtgever zijn de producten voor het risico van DentallXS. Op het moment van ontvangst van de producten ten huize van opdrachtgever gaat alle risico voor directe en indirecte schade, welke aan deze producten mochten ontstaan op de opdrachtgever over.

Artikel 8. Betaling

 • 1 Binnen 30 dagen na het ontvangen van de maandfactuur dient de betaling te geschieden. 8.4 Alle betalingen aan DentallXS dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantoren van DentallXS of op de bankrekening die op de factuur vermeld staat. 8.5 Alle door DentallXS gemaakte gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten ten gevolge van het niet nakomen door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever. 

Artikel 9. Garantie

 • 1 Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat DentallXS in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende vijf jaar na levering. Deze garantiebepaling geldt eveneens, maar dan voor onbepaalde tijd, voor verborgen gebreken 9.2 De garantieverplichting van DentallXS vervalt indien het geleverde werkstuk door opdrachtgever onoordeelkundig wordt gebruikt, onjuist wordt behandeld of wordt blootgesteld aan een buitengewone belasting, de technische aanwijzingen betreffende het gebruik van het product niet in acht worden genomen, er sprake is van ondeugdelijk materiaal gebruik bij protheses. Garantie is 5 jaar op kroon- en brugwerk, eerste 2 jaar 100&, 3de jaar 75%, 4de jaar 50% en 5 de jaar 25%. Voor protheses en frameprotheses is dit 1 jaar. Immediaat en noodprotheses hebben geen garantie. Garantie op splints is 6 maanden, spalk 6 maanden, bleeklepel 3 maanden, MRA 2 maanden. Op reparaties van breuk/scheur is geen garantie. Op een uitbreiding of metaalversteviging van een prothese 6 maanden,vernieuwen/vastzetten/rebasen 2 maanden. Zonder toestemming van DentallXS mag niets aan de gebreken vertonende producten worden veranderd, op straffe van verval van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen.

Artikel 10. Klachten

 • 1 De bij opdrachtgever afgeleverde zaken dienen direct te worden geïnspecteerd en gecontroleerd op gebreken.  10.2 Alle klachten betreffende door DentallXS verrichte werkzaamheden of door haar geleverde producten dienen onverminderd andere bepalingen in deze voorwaarden binnen 10 werkdagen na aflevering schriftelijk of telefonisch  te zijn ingediend.  10.3 DentallXS zal naar haar eigen keuze het product of een onderdeel daarvan, waarop de klacht betrekking heeft, kosteloos herstellen, vervangen of aan de opdrachtgever vergoeden, indien de klacht gegrond wordt bevonden.  10.6 Reclameren is geen reden voor het opschorten van de betalingsverplichting voor het betreffende werkstuk, tenzij dit redelijk is te achten. 

Artikel 11. Niet toerekenbare tekortkoming

 • 1 Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: bij onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in ieder geval begrepen: oorlog, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, lock-down, brand, overstroming, overheidsmaatregelen e.d., zowel bij DentallXS alsmede bij de leveranciers van materialen, waardoor de verplichtingen jegens de opdrachtgever niet meer kunnen worden nagekomen.  11.2 Bij een overmacht situatie zoals genoemd in artikel 11.1 zijn DentallXS en opdrachtgever gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. DentallXS zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) omstandigheid, zoals bedoeld in artikel 11.1 op de hoogte stellen en zal over ontbinding met de opdrachtgever overleg voeren. 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 • 1 De opdrachtgever heeft bij overschrijding van de opgegeven levertijd, en wanneer daadwerkelijke schade is geleden, recht op schadevergoeding. De schadevergoeding bedraagt ten hoogste de waarde van de aan DentallXS verstrekte opdracht.

Artikel 13. Ontbinding en opschorting

 • 1 Indien opdrachtgever op enige wijze jegens DentallXS tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, zoals bij achterstallige betaling, faillissement of liquidatie van opdrachtgever of staking van de onderneming van opdrachtgever, kan DentallXS overgaan tot schadevergoeding.

Artikel 14. Geheimhouding

 • Opdrachtgever en DentallXS zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 15. Geldend recht

 • Op alle rechtsverhoudingen tussen DentallXS en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.